Webmaster

phonecards@mail.dk

 

   

 

SIDSTE NYHEDER HER:

 

•  Viggo og Morten på fisketur til Azorene, hvor Viggo bl.a. fangede en Spearfish remora og en Almaco Jack.

 

Se billederne her

 

•  Måleren har været på tur til Havøysund for at fiske helleflyndere. En dejlig tur med masser af fisk.

 

Havøysund

 

•  andet.

 

Fiskeavisen

 

 

 

 

 

Velkommen til min fiskeside

 

(lånt af Dansk Videncenter for sportsfiskeri)

Ifølge Danmarks Turistråd er der 8,7 mio. lyst- eller sportsfiskere i Europa. Heraf vil mindst 570.000 holde fiskeferie i Danmark i løbet af de næste tre år.

Samtidig ligger Danmark så centralt placeret, at det kun tager fisketurister fra det nordlige Europa 4-8 timers kørsel at nå herop. Det danner grundlag for flere miniferier i Danmark, hvor mange turister i dag primært bruger Danmark som gennemgangsland på længerevarende fiskeekspeditioner til Sverige og Norge.

Der mangler således ikke potentielle kunder til et rekreativt fiskeri af ganske anseligt format i Lillebælt - hvis ellers fiskeriet udvikles tilsvarende.

For det skal samtidig slås fast, at uden en sund fiskebestand kan der ikke udvikles og opretholdes en lukrativ fisketurisme. Og på nuværende tidspunkt presses især torskebestanden i Lillebælt - og den vestlige Østersø, hvorfra torskene rekrutteres - urimelig hårdt af et ikke ret rentabelt erhvervsfiskeri.

Det må derfor anses for bydende nødvendigt, at presset på torskebestanden nedsættes - i det nordlige Lillebælt såvel som den vestlige Østersø.

Samtidig udsættes netop den smalle del af Lillebælt for en meget hårdhændet behandling i form af daglig gennemfiskning med tunge trawl. En behandling, som ikke blot skader fiskebestanden, men også ødelægger bundmiljøet.

Hollandske undersøgelser har vist, at for hvert kg salgbar fisk, der landes af en trawler, er der dræbt 10 kg ikke salgbar fisk og i snit 6 kg andre bunddyr. En aldeles uholdbar måde at beskatte ressourcen på.

Endelig destrueres der af fiskerierhvervet i perioder store mængder prima torsk, som blot ikke har kunnet opnå de af EU fastsatte mindstepriser. I 1996 blev således hele 5.000 tons prima Østersø-torsk "udtaget" til destruktion. Fiskene endte deres dage som dyrefoder.

Erhvervsfiskeriet og dets fremtid bør derfor revurderes. Fiskebestanden bør fremover forbeholdes den form for udnyttelse, som er mest rentabel for samfundet - som koster mindst i tilskudsordninger og byder på flest arbejdspladser og flest skattekroner. Og som samtidig er bæredygtig på længere sigt.

Som det fremgår af rapporten, er den nuværende udnyttelse - i et stærkt subsidieret fiskerierhverv - hverken økologisk bæredygtig eller økonomisk rentabel.

Den samme fiskebestand, som kan brødføde en erhvervsfisker i nogle få dage, kan byde på arbejde til turbådsskippere og andre turistrelaterede erhverv i ugevis. Det er i den forbindelse vigtigt at gøre sig følgende forskel klart:

- Erhvervsfiskeren forbruger ressourcen. Han skal fange og aflive fiskene, førend han kan tjene penge på dem - ofte med overfiskeri til følge. For ham er fisken først noget værd, når den er død og ligger i hans fiskekasse.

- For lystfiskeren er selve fangsten ikke det altafgørende. For lystfiskeren er det derimod alfa og omega, at der er fisk at fiske efter. Der skal være en reel chance for fangst, dersom et givet område skal kunne tiltrække lystfiskere.

Lystfiskeren tærer derfor ikke nær så hårdt på den samme ressource som erhvervsfiskeren. Samtidig ødelægger han ikke havbunden med sine redskaber, som tilfældet er med trawlfiskerens skovle.

Lystfiskeren ved, at man ikke altid kommer hjem med fisk - at det er en del af lystfiskeriets charme og fascination. Det er derfor en nænsom måde at bruge ressourcen på.

Det rekreative fiskeri kan således nøjes med levende fisk i vandet - erhvervsfiskeren derimod skal have døde fisk på dækket.

Den 9. marts 2000 tog Englands fiskeriminister Elliot Morley positivt imod en rådgivende rapport, som anbefaler en hurtig afvikling af alt garnfiskeri efter laks i havet.

Rapporten anbefaler også, at regeringen bør bidrage med "betragtelige midler" til denne afvikling af det kommercielle laksefiskeri med garn.

Endvidere anbefalede rapporten, at man fremover lægger økonomiske overvejelser til grund for tildelingen af fangstrettigheder.

Fiskeriministeren godtog sluttelig rapportens konklusion om, at en stangfanget laks er mange gange mere værd end en garnfanget, og at sportsfiskeriets samfundsøkonomiske betydning fremover ikke må undervurderes.

Nærværende rapport om det rekreative fiskeri på Lillebælt giver adskillige eksempler på, at der - i overensstemmelse med de britiske konklusioner - er langt flere penge og langt flere arbejdspladser i en rekreativ udnyttelse af attraktive sportsfisk.

Rapporten opstiller også et regneeksempel, hvoraf fremgår, at en rekreativ udnyttelse af Snævringens fiskebestand vil kunne medføre en meromsætning på over 70 millioner kroner.

Til sammenligning indbringer de erhvervsmæssige landinger af konsumfisk i Skærbæk og Fredericia havne i dag blot 4,1 millioner kroner.

I den forbindelse kommer rapporten ind på muligheden for, at de nuværende trawlfiskere omlægger til sejlads med lystfiskere. Noget sådant er allerede sket flere andre steder.

Endelig skal det slås fast, at denne rapport ikke beskæftiger sig med den dykkerturisme, der ligeledes ville profitere meget på et forbud mod trawlfiskeri i den smalle del af Lillebælt.

Copyright ® 2011 sportfishing.dk

Morten Hansen

og venners

fiskerture

Medlem   af   www.maaleren.dk